Śluby humanistyczne

  • Home
  • Śluby humanistyczne

Śluby humanistyczne Gdańsk - HIT

Śšlub to wyją…tkowe wydarzenie w życiu każdej kochającej się™ pary. Dlatego też coraz wię™cej osób decyduje się™ na zawarcie, indywidualnej ceremonii zaś›lubin. Jest ona idealną… alternatywą… dla tych, którzy nie chcą… lub z różnych przyczyn nie mogą… (np. pary homoseksualne, rozwodnicy) zawrzeć‡ Ś›lubu koś›cielnego. Tego rodzaju forma zawarcia małżeń„stwa obecnie jest bardzo popularna na Wyspach Brytyjskich, a w Szkocji przekroczył‚a nawet liczbę™ ślubów katolickich.


Idea Ślubów humanistycznych jest stara jak ś›wiat, ale w obecnej formie przybyła do Polski kilkanaś›cie lat temu z Zachodu. Ceremonie nawią…zują… do ś›wiatopoglą…du humanistów, dla których najważniejszy jest czł‚owiek sam w sobie, jako jednostka. Właś›nie z tego powodu ś›lub humanistyczny nie jest stereotypowy i szablonowy. Para Młoda podczas zaś›lubin jest w samym centrum zainteresowania, zaś o scenariuszu ceremonii, jej przebiegu oraz treś›ci przysię™gi decydują… sami przyszli małżonkowie. To zawsze bardzo wzruszające i niezwykł‚e chwile. Treś›ci przysięgi najczꙶ›ciej zawierają… osobiste wyznania lub symbole, zrozumiałe wyłącznie dla nowożeńcółw. Każdy człowiek i każda para w inny sposób pojmuje milość‡ i ma za sobą… inne doświadczenia życiowe.
W Polsce śluby humanistyczne nie posiadają… w chwili obecnej statusu prawnego, mają wymiar bardziej symboliczny. Można wedle własnego uznania zawrzeć związek małżeński w Urzę™dzie Stanu Cywilnego tylko w obecności świadków. Alternatywą jest również podpisanie notarialnej umowy partnerskiej.

Śluby humanistyczne Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto - wyjątkowa ceremonia

Zaletą tego rodzaju formy ceremonii zaś›lubin jest możliwość‡ dowolnej indywidualizacji ś›lubu. Przysię™ga w ceremonii humanistycznej może zostać‡ dowolnie spersonalizowana – napisana przez mistrza ceremonii lub nowożeńców. Takich możliwości nie ma w przypadku w przypadku ś›lubu koś›cielnego lub USC, tam stale dominują… standardowe formuł‚ki.

Tego rodzaju rozwiązanie dobrze sprawdzi się™ także, gdy para bę™dzie chciał‚a zindywidualizować‡ uroczystość‡ Ślubną w USC i przenieść‡ ją… w plener. Jest wówczas możliwość‡ połą…czenia ś›lubu cywilnego i humanistycznego podczas jednej uroczystoś›ci. Najważniejszą… rolą™ odgrywa tutaj sama Para Młoda, jej potrzeby, wartości, uczucia i chęć‡ bycia razem.

Śluby humanistyczne - unikatowy scenariusz

Scenariusz ceremonii humanistycznej jest całkowicie spersonalizowany i dostosowany do życzeń„ zakochanych. Może przybrać‡ formę™ bardziej lub mniej oficjalną…. Kluczowe są tu przede wszystkim teksty przysią…g i treś›ci, które przyszli małżonkowie będą… sobie ślubować‡.

To Pań„stwo Młodzi w tym dniu powinni skupiać‡ na sobie całą… uwagę™. Na tym etapie ś›wietnie sprawdzi się™ mistrz ceremonii, który w umieję™tny sposób zaakcentuje ważność‡ tej ceremonii. Ślub humanistyczny oznacza dojrzał‚e podejście do idei partnerstwa oraz szczera chęć‡ założenia trwał‚ej i szcz궛liwej rodziny. Miejsce uroczystości wybierane jest wedł‚ug własnych oczekiwań„. Najwię™kszą popularnością… cieszą… się™ ś›luby w plenerze, w pię™knych okolicznoś›ciach przyrody. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zdecydować‡ się™ na uroczystość‡ w stylu bardziej tradycyjnym, w przystosowanej do tego wydarzenia sali czy obiekcie.

Nasz zespół‚ to osoby z pasją…, empatią… i wysoką… kulturą… osobistą…. Posiadamy odpowiednie przeszkolenie i doskonale rozumiemy potrzeby klientów. Nasz Mistrz Ceremonii to osoba charakteryzują…ca się wyjątkową…, profesjonalną dykcją, prezencją oraz wysokimi umieję™tnoś›ciami interpersonalnymi.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

1. Spersonalizowany scenariusz uroczystoś›ci, tekst inspirowany Waszą historią.

2. Wsparcie w tworzeniu Waszych przysią…g.

3. Przygotowanie aktu Ślubu

4. Pomoc w doborze utworów muzycznych na ceremonią™

5. Prowadzenie ceremonii przez profesjonalnego celebranta

6.Potwierdzenie przebiegu ceremonii z USC w przypadku połą…czenia ceremonii ze Ślubem cywilnym

7. Jeś›li Wasza ceremonia jest dwuję™zyczna oferujemy tłumaczenie całości na j. angielski.

Opcjonalnie: Zapewniamy profesjonalne nagłoś›nienie, oprawę™ muzyczną….